Z kart historii

Początki istnienia szkoły

Pod koniec II wojny światowej na terenie Dębicy istniały dwie placówki kształcenia podstawowego, które borykały się z problemem dużej liczby uczniów. Z tego powodu powrócono do przedwojennego pomysłu powołania do istnienia kolejnej szkoły. W dniu 22.03.1945 r. uroczyście otwarto 7-klasową Szkołę Powszechną Koedukacyjną nr 3 w Dębicy z siedzibą w budynku dawnego Prywatnego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego im. Królowej Jadwigi przy ulicy Ogrodowej. W tym samym budynku funkcjonowało technikum handlowe. W pierwszym roku nauki zapisano 425 uczniów, którzy uczyli się w 12 oddziałach. W kolejnym roku istnienia szkoła stała się placówką zbiorczą, a liczba uczniów wzrosła do 485, tj. 14 oddziałów. Organizacją placówki zajął się pierwszy kierownik szkoły Józef Róg.

Lata powojenne

W latach powojennych 1947-1948 liczba dzieci zmniejszała się, a przy szkole zaczęto prowadzić tzw. ciągi skrócone, czyli naukę dla młodzieży starszej, która w ciągu jednego roku przerabiała w skrócie dwie klasy aż do ukończenia klasy siódmej. Uczyło się wówczas 330 uczniów w pięciu salach lekcyjnych. Placówka borykała się z problemami lokalowymi, ponieważ technikum handlowe rozwijało się i potrzebowało kolejnych sal lekcyjnych. Z tego powodu 1.09.1950 r. przeniesiono szkołę do budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Słowackiego nr 9. Tam ze stopnia podstawowego i licealnego utworzono 11-letnią Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. Stanowisko zastępcy dyrektora ds. kształcenia podstawowego zachował dotychczasowy kierownik Józef Róg.

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte

Funkcjonowanie szkoły w budynku przy ulicy Słowackiego 9 nie okazało się łatwe. Ciągłe kłopoty lokalowe oraz brak odpowiedniego wyposażenia w potrzebne pomoce dydaktyczne sprawiły, że dnia 1.07.1958 r. podjęto decyzję o oddzieleniu stopnia podstawowego od stopnia licealnego i powołano do  istnienia Szkołę Podstawową nr 4 w Dębicy z siedzibą w budynku Bursy im. Św. Jadwigi przy ulicy Wielopolskiej 23. Stanowisko kierownika szkoły ponownie objął Józef Róg.

Bursa gimnazjalna przy ulicy Wielopolskiej

W kolejnych latach szkoła funkcjonuje w bardzo trudnych warunkach lokalowych przy stale wzrastającej liczbie uczniów: z 439 w roku szkolnym 1958/1959 do 613 w roku szkolnym 1965/1966. Ta sytuacja zmusiła dębickie władze oświatowe do podjęcia decyzji w sprawie planu budowy nowego obiektu dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Dębicy. Na miejsce lokalizacji wybrano dawny stadion Wisłoki Dębica przy ul. Wyrobka 11. Tam powstał budynek, który uroczyście otwarto 7.11.1965 r. Kierowanie szkołą przejął Stefan Gac. Dnia 9.05.1968 r. szkole uroczyście nadano imię Pułku Armii Radzieckiej „Dębica”.

Uroczyste otwarcie budynku SP nr 4 przy ulicy Wyrobka 7. 11. 1965 r.

Uroczystość nadania szkole imienia Pułku Armii Radzieckiej „Dębica”

Lata siedemdziesiąte

Początkowo do użytku młodzieży oddano tylko budynek z salą gimnastyczną, dopiero w roku szkolnym 1973/1974 wykonano i uroczyście otwarto kompleks boisk: do koszykówki, piłki nożnej, ręcznej, siatkowej.

Przemówienie pani dyrektor SP nr 4 Heleny Golus na uroczystości otwarcia obiektów sportowych 4.06.1974r.

Rozgrywki sportowe z okazji otwarcia obiektów sportowych

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte

Szkoła Podstawowa nr 4 była ważnym ośrodkiem dydaktyczno-wychowawczym na terenie gminy i powiatu. Uczniowie odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz w zawodach sportowych. Nauczyciele wywodzący się z grona pedagogicznego SP nr 4 pracowali w charakterze doradców metodycznych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Byli to: Anna Bachurska, Józef Kawa, Barbara Kozicka, Anna Pawlus-Łutczyk, Małgorzata Śliwińska.

W wyniku referendum przeprowadzonego pośród rodziców, nauczycieli i uczniów, w roku 1990 szkoła przestała używać nadanego imienia Pułku Armii Radzieckiej „Dębica”.

W roku 1999, po wprowadzeniu reformy systemu oświaty, Rada Miejska podjęła uchwałę o powołaniu Miejskiego Gimnazjum nr 4 z siedzibą w budynku „wygasającej” Szkoły Podstawowej nr 4 w Dębicy.